Thiết kế khóa học

[Add-On Firefox][threecolumns]

Năng lực Dẫn giảng

[test1][list]

Cách đưa đồng hồ vào blog website

=> Chèn do?n Code HTML:

<embed name="calendar" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer06.swf" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" allowscriptaccess="sameDomain" align="middle" width="300" height="300"></embed>More Goodies @ NackVision


Chèn do?n CODE HTML:

<embed src="http://nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer03.swf" quality="high" width="120" height="120" name="calendar" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br>
<a href="http://nackvision.com/goodies/" target="_blank">More Goodies @ NackVision</a>


DOWNLOAD

=> Chèn do?n Code HTML:

<embed name="calendar" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer03.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="sameDomain" quality="high" align="middle" width="300" height="300"></embed>
DOWNLOAD

=> Chèn do?n code HTML:

<embed name="calendar" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer05.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="sameDomain" quality="high" align="middle" width="300" height="300"></embed>DOWNLOAD

=> Chèn do?n code HTML:

<embed name="nackvision_timer01" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer01.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="sameDomain" quality="high" align="middle" width="300" height="200"></embed>

:


DOWNLOADChen Code HTML

<embed src="http://nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer04.swf" quality="high" width="303" height="305" name="nackvision_timer04" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br>
<a href="http://nackvision.com/goodies/" target="_blank">More Goodies @ NackVision</a>
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Không có nhận xét nào :


Bài viết của khách

[SEO][bleft]

Trò chơi phá băng

[Yahoo][list]

Trò chơi tạo năng lượng

[test2][grids]

Trò chơi chuyển tải nội dung

[Software][threecolumns]