Thiết kế khóa học

[Add-On Firefox][threecolumns]

Năng lực Dẫn giảng

[test1][list]

Cách chèn windows media player vào Blog

Bạn thường thấy các trang web nghe nhạc online dùng windows media player trên web thì bạn cũng có thể dùng nó cho blog. Việc đưa thêm windows media player vào blog theo tôi kiểm tra (test) chỉ dùng được với blog blogger còn các blog khác thì không. Bạn dùng cách khác để đưa nhạc phim vào cho các blog này (xem bên dưới).

1. Blogger: bạn copy đoạn mã sau bỏ vào blog ở chế độ soạn thảo html

<Embed type="application/x-mplayer2"  
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"  
file="Link file audio hay video"  
src="Link file audio hay video"  
ShowControls=1 ShowDisplay=1 ShowStatusBar=1 width="320" height="400"></embed>
 
Hoặc 

<EMBED height=290 width=320 
autorewind="true" showdisplay="false" showstatusbar="false"  
showcontrols="true" autostart="true"  
type=application/x-mplayer2 
pluginspage=http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/MediaPlayer/ 
src="Link file audio hay video" 
filename="Link file audio hay video"></EMBED>
 
Hoặc 
 
<embed type="application/x-mplayer2" 
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" 
src="URL" name="MediaPlayer1" width="284" height="239" 
autostart="0" showcontrols="1" volume="80"> 

Trong đó các thông số sau bạn có thể thay đổi để phù hợp với mình:
width: chiều dài tính bằng pixel
height: chiều cao (pixel)
Link file audio hay video (URL): ví dụ
mms://vntim.blogspot.com/Stream/tivio/TVO-20-07/phimngan_Dieu_chua_noi.wmv
http://www.vntim.co.cc/163498415/Tieng_qua_reo_vong_hon_1.wma

Ngaoif ra các bạn còn có thể thêm các thuộc tinh khác như

autostart="0" hoặc autostart="false"

để chỉ ko tự động play...

ShowControls
ShowDisplay
ShowStatusBar
AutoSize
AudioStream
AutoStart
AnimationAtStart
AllowScan
AllowChangeDisplaySize
AutoRewind
Balance
BaseURL
BufferingTime="5"
CaptioningID
ClickToPlay
CursorType
CurrentPosition
CurrentMarker

DefaultFrame
DisplayBackColor
DisplayForeColor="16777215"
DisplayMode
DisplaySize="4"
Enabled
EnableContextMenu
EnablePositionControls
EnableFullScreenControls
EnableTracker
InvokeURLs
Language
Mute
PlayCount
PreviewMode
Rate
SAMILang
SAMIStyle
SAMIFileName
SelectionStart
SelectionEnd
SendOpenStateChangeEvents
SendWarningEvents
SendErrorEvents
SendKeyboardEvents
SendMouseClickEvents
SendMouseMoveEvents
SendPlayStateChangeEvents
ShowCaptioning
ShowAudioControls
ShowGotoBar
ShowPositionControls
ShowTracker
TransparentAtStart

VideoBorderWidth"0"
VideoBorderColor"0"
VideoBorder3D"0"
Volume"0"
WindowlessVideo"0"

Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Không có nhận xét nào :


Bài viết của khách

[SEO][bleft]

Trò chơi phá băng

[Yahoo][list]

Trò chơi tạo năng lượng

[test2][grids]

Trò chơi chuyển tải nội dung

[Software][threecolumns]